Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkola nr 4 z w Dąbrowie Górniczej

Przedszkole nr 4 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 4 w Dąbrowie Górniczej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-06-16
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-06-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany, PDF, jpg). Ponadto informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany); przykładem takich informacji są m.in.: podziękowania, dyplomy,
 • Ponadto druki do pobrania są w formacie pdf, ze względu na przeciwdziałanie dotyczące zmiany ich treści.
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówków artykułów, jak również dostępności linków i poprawności deklaracji języka.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-15
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Edyta Sendela
 • E-mail: p4@dabrowa-gornicza.pl
 • Telefon: 32-268-55-29

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 4 w Dąbrowie Górniczej
 • Adres: 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieszkowskiego 20a
 • E-mail: p4@dabrowa-gornicza.pl
 • Telefon: 32-268-55-29

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 4 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieszkowskiego 20a – częściowo posiada udogodnienia.

Budynek przy ul. Cieszkowskiego 20a:

 • Do wejścia głównego prowadzi podjazd, drzwi nie rozsuwają się automatycznie.
 • Korytarze w budynku są przestronne,
 • Gabinet dyrektora usytuowany jest na parterze,
 • Schody na klatkach schodowych wyposażone są w poręcze,
 • W budynku brak windy,
 • W budynku na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • Brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych na pierwszej kondygnacji.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Prawo wstępu z psem asystującym.

Budynek przy ul. Św. Antoniego 41:

 • Brak parkingu,
 • Brak podjazdu, drzwi nie rozsuwają się automatycznie.
 • Gabinet dyrektora usytuowany jest na parterze,
 • Brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Prawo wstępu z psem asystującym.